ДОГОВІР КОМІСІЇ

на купівлю цінних паперів

м. _____________ "___"__________ 20__ р.

____________________ (найменування організації), надалі іменована «Фірма», в особі __________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі _______________________ (Статуту, положення, доручення) з одного боку, і ____________________ (найменування організації), надалі іменована «Клієнт», в особі ___________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі _________________________ (Статуту, положення, доручення) з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На підставі даного договору Клієнт доручає Фірмі здійснити купівлю:

- вид цінного папера _________________________________ (акція, облігації, казначейські зобов'язання, _____________________________, депозитні сертифікати й ін.)

- тип акції _________________________________________ (проста, привілейована);

- тип облігації (казначейського зобов'язання, депозитного

сертифіката) ___________________________________ (виграшна, конвертована й ін.)

- повне найменування _________________________________________;

- емітент _____________________________________________________;

- гарант ______________________________________________________ (указати, якщо є);

- номінальна вартість цінного папера __________________ (_________________) гривень;

- гарантований дивіденд (відсоток) по цінному паперу __________ (________________) відсотків (указати, якщо є);

- офіційна дата виплати дивідендів (відсотків) ___________________ (указати, якщо є);

- кількість ____________(_________________) штук;

- вид доручення: ___________________________ (за ціною "не вище", по точно заданій ціні);

- вартість одного цінного папера ________________ (_____________________) грн.;

- загальна вартість лота: ____________________ (______________) грн.;

- форма оплати цінного папера _____________________ (готівкова, безготівкова).

1.2. Клієнт на підставі даного договору-комісії довіряє Фірмі укладати від її імені договори купівлі-продажу (біржові контракти й т.п.) по купівлі обговорених в даному договорі цінних паперів.

1.3. Клієнт _____________________ (довіряє, не довіряє) Фірмі робити придбання лота вроздріб, у будь-якій пропорції.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

КЛІЄНТ:

2.1. Протягом двох банківських днів з моменту укладання даного договору перераховує на р/рахунок Фірмі або вносить у касу Фірмі кошти  призначені для придбання цінних паперів

і оплати всіх витрат (комісійна винагорода Фірмі, податки й комісійну винагороду Біржі). Зазначена грошова сума виражена в готівковій формі передається Фірмі по прибутковому ордеру.

2.2. Після обставин, зазначених у попередньому пункті, Клієнт втрачає право розпоряджатися даними коштами  до закінчення терміну дії даного договору або повністю у випадку придбання цінних паперів.

2.3. Протягом дії даного договору має право в однобічному порядку припинити його дію попередньо сповістивши Фірму в письмовому вигляді за ________ банківських дні.

2.4. Якщо має заперечення по Повідомленню Nо. 1 переданому Фірмою, зобов'язаний у триденний строк з моменту його одержання повідомити про них у письмовій формі Фірмі.

2.5. Якщо має заперечення по Повідомленню Nо. 2 переданому Фірмою, зобов'язаний у момент одержання повідомлення повідомити про них у письмовій формі Фірмі. В іншому випадку Повідомлення вважається прийнятим.

2.6. У момент передачі Фірмою Повідомлення Nо. 2 і придбаних цінних паперів, при відсутності письмових заперечень зобов'язаний підписати акт приймання-передачі з Фірмою про виконання нею своєї роботи за даним договором.

2.7. Зобов'язується надавати Фірмі необхідну їй інформацію, дотримуючись при цьому умови її повноти, вірогідності й своєчасності.

ФІРМА:

2.8. Після підписання даного договору негайно починає роботу з його виконання, з обов'язковим виставлянням заявки на одну з Фондових Бірж.

2.9. Зобов'язується при виконанні даного договору дотримуватися винятково інтересів Клієнта, не використати надавані Клієнтом можливості у своїх власних інтересах або в інтересах третіх осіб.

2.10. Зобов'язується надавати Клієнтові необхідну йому інформацію, дотримуючись при цьому умови її повноти, вірогідності й своєчасності.

2.11. Зобов'язується негайно сповіщати Клієнта про настання обставин, здатних привести до обмеження його інтересів.

2.12. Зобов'язується при ушкодженні бланків цінних паперів, відшкодувати Клієнтові збиток у розмірі вартості ушкоджених бланків цінних паперів.

2.13. Зобов'язується протягом двох днів з моменту укладення Фірмою договору купівлі-продажу цінних паперів між Фірмою й Продавцем представити Клієнтові Повідомлення Nо. 1 і копію договору купівлі-продажу.

2.14. Зобов'язується протягом двох банківських днів на підставі договору купівлі-продажу оплатити вартість придбаних цінних паперів.

2.15. Зобов'язується протягом двох днів з моменту одержання від Продавця цінних паперів, передати дані цінні папери Клієнтові.

2.16. Зобов'язується в момент передачі куплених цінних паперів Клієнтові, надати Клієнтові Повідомлення Nо. 2.

2.17. Якщо заявка на придбання цінних паперів відповідно до Правил біржової торгівлі знята з торгів, Фірма в протягом одного дня сповіщає Клієнта в будь-якій формі.

3. ОПЛАТА СТОРІН

3.1. За послуги за даним договором Клієнт виплачує Фірмі винагороду в розмірі ______ (________________) відсотків від суми угоди плюс _________ (____________) відсотків податку на додану вартість - усього ________ (_______________) відсотка від суми угоди

й додатково ________ (_________) відсотків від різниці економії від ціни покупки над стартовою ціною.

3.2. Клієнт сплачує в бюджет України податки і збори по операціях із цінними паперами у встановленому законом порядку в розмірі _______ відсотків від суми угоди.

3.3. Крім того, Клієнт сплачує Біржі реєстраційний збір у розмірі, передбаченому Біржею, на якій було виконано доручення Клієнта.

3.4. Оплата винагороди, податків і біржового реєстраційного збору здійснюється самою Фірмою шляхом списання із загальної грошової суми що надійшла на р/рахунок або в касу Фірми від Покупця за договором  купівлі-продажу укладеного між Фірмою й Продавцем.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку невиконання Клієнтом п. 2.1 - договір залишається Фірмою без виконання.

4.2. У випадку, якщо Клієнт не сповістив Фірму в письмовій формі про розірвання даного договору (п. 2.3) і Фірма зробила придбання цінних паперів Клієнта до закінчення терміну дії даного договору, угода визнається дійсною і Клієнт не має право висунути претензії до Фірми.

4.3. У випадку невиконання Клієнтом п. 2.6, але при офіційному виконанні Фірмою своєї роботи за даним договором, акт приймання-передачі робіт вважається підписаним.

4.4. Фірма, у випадку прострочення строку, зазначеного в п. 2.13, виплачує штраф у розмірі ________ відсотків від суми угоди за договором купівлі-продажу.

4.5. Фірма, у випадку прострочення строку, зазначеного в п. 2.15, виплачує штраф у розмірі _______ відсотків від суми угоди за договором купівлі-продажу.

4.6. У випадку прострочення строку оплати Фірмою платежів, обговорених у п. 3, всі штрафні санкції, що виникли із цієї причини, сплачує Фірма.

4.7. Фірма не несе відповідальності у випадках, якщо доручення на покупку не буде виконано, або буде виконано частково через відсутність пропозицій на цінні папери, що здобувають Клієнтом.

5. ПОРЯДОК, ЧАС І СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ І ПОСТАВКИ АКЦІЙ

5.1. Фірма має право укладати угоду по купівлі цінних паперів як на біржовому, так і на позабіржовому ринку.

5.2. Фірма при укладанні договору купівлі-продажу керується тільки інтересами Клієнта.

5.3. Фірма протягом двох банківських днів з моменту укладення нею із Продавцем договору купівлі-продажу сповіщає про це Клієнта за формою Повідомлення Nо. 1 і надає копію договору купівлі-продажу.

5.4. Фірма на підставі договору купівлі-продажу перераховує протягом ______________ днів з моменту укладення вищесказаного договору на р/рахунок Продавця грошову суму призначену для покупки цінних паперів.

5.5. Після надходження коштів  від Фірми на р/рахунок Продавця, Продавець передає Фірмі цінні папери.

5.6. Після офіційної передачі Продавцем Фірмі цінних паперів, Фірма протягом двох банківських днів передає Клієнтові куплені цінні папери й надає Клієнтові Повідомлення Nо.2 , а також між Фірмою і Клієнтом складається акт приймання-передачі виконаних робіт.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Клієнт підтверджує, що Фірма сповістила про порядок і ставки оподатковування по купівлі цінних паперів, прийнятих в Україні.

6.2. Клієнт підтверджує, що Фірма сповістила про всі ризики, пов'язані з інвестуванням у цінні папери і їхній продаж.

6.3. Фірма гарантує, що вона і її співробітники мають право на здійснення посередницьких операцій на ринку цінних паперів у відповідності із чинним законодавством.

6.4. Клієнт має право змінити умови даного доручення, якщо до моменту зміни умов дане доручення не було виконано Фірмою.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

7.1. Всі розбіжності за даним договором вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У випадку неможливості врегулювання суперечки мирним шляхом, він вирішується в порядку, установленому чинним законодавством України.

8. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ

8.1. Зв'язок між сторонами здійснюється через відповідальних осіб Клієнта й Фірми. Ці особи несуть повну відповідальність за зроблені ними дії. Фірма зв'язується із Клієнтом безпосередньо, або через свого регіонального представника, що має доручення Фірми.

Клієнт для зв'язку з Фірмою виділяє наступних осіб:

             П.І.Б.                       Телефон                    Час для зв'язку

________________________ ___________________ __________________

________________________ ___________________ __________________

________________________ ___________________ __________________

Фірма для зв'язку із Клієнтом виділяє наступних осіб:

             П.І.Б.                       Телефон                    Час для зв'язку

________________________ ___________________ __________________

________________________ ___________________ __________________

________________________ ___________________ __________________

8.2. Доручення, повідомлення й інші документи, підписані керівником і головним бухгалтером, завірені печаткою й передані протилежній стороні за допомогою факсимільного зв'язку (телефаксом) визнаються сторонами повноцінними юридичними документами.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Термін дії даного договору починається датою його підписання й закінчується "___"_______________ 20__р.

Договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Коментарі  

 
0 #2 RE: Договір комісії на купівлю цінних паперівveta 09.04.2010 22:22
Цитую yurik:
Так сторонами в даному договорі повинні бути зазначені комісіонер і комітент!? чи можна вказати і Фірма і Замовник?

Різниці немає. Головне істотні умови договору комісії
Цитувати
 
 
0 #1 Договір комісії на купівлю цінних паперівyurik 09.04.2010 21:46
Так сторонами в даному договорі повинні бути зазначені комісіонер і комітент!? чи можна вказати і Фірма і Замовник?
Цитувати
 

Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити