До _________ районного суду м.___________, адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:______________________, тел.:__________________________

Відповідачі: Головне управління праці та соціального захисту населення ______________ обласної державної адміністрації, адреса:_______________________,

Адміністративна позовна заява

про визнання бездіяльності протиправною та стягнення недоплаченої щорічної разової грошової допомоги як інваліду війни

Я, Особа_1 є інвалідом 1 групи та маю право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни - інвалідів війни. Згідно із вимогами ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранам війни - учасникам бойових дій повинна щорічно, до 05 травня, виплачуватися разова грошова допомога у розмірі десяти мінімальних пенсій за віком. Статтею 17-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" встановлено, що щорічну виплату разової грошової допомоги до 05 травня у розмірах, передбачених ст. ст. 12-16 цього Закону, здійснюють органи праці та соціального захисту населення через відділення зв’язку або через установи банків: пенсіонерам - за місцем отримання пенсії, а особам, які не є пенсіонерами - за місцем їх проживання чи одержання грошового утримання. Згідно з п.п. 3.2,4.9,4.10 Типового положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, затвердженим наказом міністра праці та соціальної політики України від 25 квітня 2006 року за № 147, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 червня 2006 року за № 683/12557, цей центр здійснює підготовку документів на виплату всіх видів соціальної допомоги та інших грошових виплат, проводить перерахунки розмірів грошової допомоги різним категоріям одержувачів пільг. При визначенні мінімального розміру пенсії за віком не було встановлено обмежень щодо можливості застосування мінімального розміру пенсії. Зміни до ст. 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" не внесено. Таким чином, щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни - учасникам бойових дій слід було сплачувати у повному обсязі. Мінімальний розмір пенсій за віком у 2007 році становив 410 гривень 07 копійок. Таким чином я повинен був отримати у 2007 році - 2050 гривень 35 копійок. Отримав у 2007 році 450 гривень. Недоплата склала за 2007 рік - 3650 гривень 70 копійок.

Рішенням Конституційного Суду України від 01 грудня 2004 року у справі "№ 20-рп/2004 за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. ст. 44,47,78,809 Закону України "Про державний бюджет України на 2004 рік" та конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 2,3, 4 ст. 78 Закону України "Про державний бюджет України на 2004 рік", визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), ст. 44 Закону України "Про державний бюджет України на 2004 рік", якою встановлено, що у 2004 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасникам бойових дій здійснюється у розмірі 120 гривень.

{smscoin_key}Рішенням Конституційного Суду України від 09 липня 2007 року за № 6-рп/07 за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. ст. 29,36, ч. 2 ст. 56, ч. 2 ст. 62, ч. 1 ст. 66, п.п. 7,9, 12,13,14,23,29,30,39,41,43,44,45,46 ст. 71,98,101,103,111 Закону України "Про державний бюджет України на 2007 рік" від 19 грудня 2006 року за № 489-У, визнано такими, що не відповідають Конституції України ( є неконституційними), ст. 29 Закону України "Про державний бюджет України на 2007 рік" у частині розміру щорічної разової грошової допомоги та положення п. 13 ст. 71 Закону України "Про державний бюджет України на 2007 рік" у частині зупинення на 2007 рік дії ч. 5 ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та виплати учасникам бойових дій разової грошової допомоги у сумі 280 гривень.

Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень ст. 65 розділу 1, п.п. 61-63,66 розділу 2, п. 3 розділу З Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 67 розділу 1, п.п. 1-4,6-22,24-100 розділу 2 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» зазначено, що Закон України «Про державний бюджет України» є основним фінансовим документом і через своє спеціальне призначення не повинен регулювати відносини у інших сферах суспільного життя; Законом України «Про державний бюджет» не можна вносити зміни до інших Законів України, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок призводить до скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина, а також тім, що Конституція України не надає Закону України «Про державний бюджет» юридичної сили вищої, ніж сила інших Законів.

Зазначені Рішення Конституційного Суду України мають преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв’язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дій положень статей зазначених законів, що визнані неконституційними, є обов’язковими для виконання на території України і остаточними.

З поданих мною матеріалів вбачається, що сума отриманих мною грошових коштів, як щорічна одноразова грошова допомога мені, як ветерану війни-учаснику бойових дій, є меншою, чим встановлена у ч.ч. 4,5 ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Відповідно до вимог ст. 64 Конституції України, конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. З огляду на Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод і практику Європейського суду з прав людини, як джерел права, реалізація особою права, що пов’язане з отриманням бюджетних коштів, яке базується на спеціальних та чинних на час виникнення спірних правовідносин нормативно-правових актах національного законодавства, не може бути поставлена у залежність від бюджетних асигнувань.

Таким чином моє право на отримання щорічної одноразової грошової допомоги, як ветерану війни-учаснику бойових дій, не може бути поставлена у залежність від бюджетних асигнувань, і разом з тим потребує фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України.

Асигнування для головних розпорядників коштів щорічно затверджуються Законом України "Про державний бюджет України". Згідно з п. 2 Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни" від 28 лютого 1997 року за № 187, та витрачання коштів органами виконавчої влади, їх структурними підрозділами, іншими організаціями, що фінансуються за рахунок державного бюджету України, змінюється на підставі їх кошторисів доходів і видатків, які затверджуються у встановленому порядку. Згідно з порядком касового видання державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 22 січня 2001 року за № 3, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2001 року за № 104/5295 та Порядком обслуговування Державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 квітня 2004 року за № 89, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 червня 2004 року за № 716/9315, виділення коштів з державного бюджету здійснюється шляхом їх перерахування органами Державного казначейства України на основі затверджених для нього кошторисів видатків бюджетних установ. Асигнування, що передбачаються кошторисами, надаються головними розпорядниками бюджетних коштів, які здійснюють безпосередній розподіл коштів між відповідними установами. Головним розпорядником виділених коштів для виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", є Міністерство праці та соціальної політики України.

Я є військовим пенсіонером та перебуваю на обліку як отримувач пенсії у Головному управлінні Пенсійного фонду України в _______ області. Списки військових пенсіонерів готуються саме Головним управлінням пенсійного фонду України в ________ області та безпосередньо передаються для виплати такої допомоги Головному управлінню праці та соціального захисту населення _________ облдержадміністрації.

З наведених вище підстав мені щорічну разову грошову допомогу, як ветерану війни - інваліду війни, сплачено у розмірі меншому, ніж це передбачено нормами Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а тому існує необхідність поновлення мого порушеного права на отримання цієї допомоги у встановленому Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" розмірі. З цією метою  вважаю за необхідне зобов’язати центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у __________ області головного управління праці та соціального захисту населення _________ обласної державної адміністрації, як юридичну особу, що здійснює підготовку документів на виплату всіх видів соціальної допомоги та інших грошових виплат, проводить перерахунки розмірів грошової допомоги різним категоріям одержувачів пільг, нарахувати та сплатити мені недоплачену разову грошову допомогу за 2007 рік.

На підставі викладеного, керуючись ст. 64 Конституції України, ст. ст. 13,17 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ст. 62 Закону України "Про державний бюджет України на 2007 рік", рішеннями Конституційного Суду України від 01 грудня 2004 року, від 09 липня 2007 року та від 22 травня 2008 року, ст. ст. 3,7-11,71,99,100,159,160-163 КАС України, -

ПРОШУ:

Визнати бездіяльність відповідача - Головного управління праці та соціального захисту населення __________ обласної державної адміністрації щодо перерахунку мені щорічної одноразової грошової допомоги до 5 травня у розмірі, встановленому статтею 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" за 2007 рік - протиправною.

Зобов’язати Головне управління праці та соціального захисту населення ________ обласної державної адміністрації здійснити перерахунок та нарахувати мені щорічну разову грошову допомогу до 5 травня за 2007 рік відповідно до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у розмірі десяти мінімальних пенсій за віком, виходячи із розрахунку мінімальної пенсії за віком, визначеної частиною 1 статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" на момент проведених виплат, з урахуванням проведених виплат.

Зобов’язати Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у ________ області провести відповідні виплати.

Додаток:

Дата            Підпис{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart