АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР 

м. _______________ "____"_________20__р.

 

 _____________________________________ (найменування іноземного учасника), надалі  Фірма, в особі ___________________ (посада, п.і.п.), що діє на підставі _________________________ (статуту, положення, доручення із вказівкою її номера й дати), з одного боку, і ______________________________ (найменування учасника в Україні), надалі  Агент, в особі _____________________________ (посада, п.і.п.), що діє на підставі __________________________ (статуту, положення, доручення із вказівкою її номера й дати), з іншого боку, надалі  Сторони, уклали даний договір про нижченаведене.


1. Предмет договору

1.1. Фірма надає Агентові монопольне право на виконання агентстких функцій по маркетингу й можливості поставки продукції Фірми (Додаток 1) на територію України, надалі  Територія.


2. Зобов'язання Агента

2.1. Відповідно до  предмета даного договору Агент зобов'язується:

- сприяти  просуванню продукції Фірми з використанням рекламних і ознайомлювальних матеріалів, поставлених Фірмою, а також здійснювати активні дії по сприянню Фірмі в укладенні договорів із продажу  її продукції на Території;

- вивчати Територію з метою виявлення потенційних замовників на продукцію Фірми;

- проводити аналіз наявності в потенційних замовників необхідних дозволів для здійснення їхніх проектів, їхньої платоспроможності;

- поширювати рекламні матеріали, пов'язані із продукцією Фірми, і проводити представлення цієї продукції;

- інформувати Фірму про необхідність проведення переговорів;

- сприяти організації зустрічей і техніко-комерційних переговорів між представниками Фірми й замовниками;

- сприяти укладенню між Фірмою й замовником взємовигідного договору;

- проводити консультування по правових і комерційних питаннях експортно-імпортного регулювання на Території у зв'язку із укладеними Фірмою договорами.

2.2. Агент не має права укладати договори від імені Фірми.

2.3. Агент користується незалежністю відносно  власної діяльності.

2.4. Агент зобов'язується строго дотримуватися директив Фірми відносно цін, умов поставок і платежів.

2.5. Агент вправі звертатися з комерційними пропозиціями до замовників тільки з письмової згоди Фірми.

 {smscoin_key}

3. Зобов'язання Фірми.

3.1. Відповідно до  предмета даного договору Фірма зобов'язується:

- забезпечити Агента необхідними діючими рекламними й ознайомлювальними матеріалами, пов'язаними із продукцією;

- забезпечувати Агента інформацією про орієнтовні ціни на продукцію;

- передавати через Агента комерційні пропозиції замовникам, виявленим Агентом;

- передавати Агентові звіти про продажі, зроблені при сприянні Агента, і копії договорів між Фірмою й замовником, укладені відповідно до даного договору;

- проводити технічні й комерційні переговори по проектах, що виникають в результаті дій Агента або з його участю.

3.2. Фірма зобов'язується вчасно й повністю оплатити Агентові винагороду, яка належить йому відповідно до  дійсного договору.


4. Розмір винагороди й порядок платежів.

4.1. За виконання робіт за даним договором Фірма зобов'язується сплатити Агентові винагороду в розмірі _____% від продажної вартості продукції, яку поставляє Фірма за договором, укладення якого пов'язане з функціями Агента.

4.2. У випадку, коли Агент виступає як  покупець (імпортер) продукції фірми, діють положення попереднього підпункту.

4.3. Фірма зобов'язується оплатити Агентові належну йому винагороду протягом  ________ денного строку після сплати замовником рахунків за поставлену Фірмою продукцію у валюті договору.

4.4. Оплата договору здійснюється шляхом переказу відповідних сум на рахунок Агента в банку. Підтвердження банком Агента одержання переказу є доказом виконання Фірмою її зобов'язань.

4.5. Сторони можуть домовитися про придбання Фірмою для Агента в рахунок належної йому за даним договором винагороди необхідного обладнання, машин, приладів і іншої продукції. Конкретний перелік зазначеної продукції Сторони погодять додатково.

4.6. Даним договором не покриваються послуги:

- по сервісу, здійснюваному після продажу;

- по введенню продукції в експлуатацію;

- технічному обслуговуванню й навчанню.


5. Заключні положення

5.1. Даний договір набуває чинності  після підписання його Фірмою й Агентом і буде діяти протягом  _________________ від дня його підписання. Строк його дії автоматично продовжується на ____________ за умови, що жодна йз сторін  не повідомить іншу про відмову від договору за два місяці до дати припинення його дії.

5.2. Даний договір може бути розірваний в ___________________ денний строк після надання однією із сторін письмового повідомлення у випадку невиконання іншою стороною своїх зобов'язань за договором.

5.3. Всі додатки до даного договору є його невід'ємними частинами.

5.4. Договір буде вважатися виконаним після виконання взаємних зобов'язань і врегулювання всіх розрахунків між Фірмою й Агентом.

5.5. У випадку виникнення спорів з питань, передбачених даним договором або у зв'язку з ним, сторони приймуть всі міри для вирішення їх шляхом переговорів між собою.

5.6. У випадку неможливості врегулювання можливих суперечок за даним договором або у зв'язку з ним шляхом переговорів такі суперечки не підлягають підсудності загальним судам і будуть розглянуті відповідно до законодавства країни-відповідача у відповідному Арбітражному суді країни-відповідача за правилами регламенту зазначеного суду. Рішення такого Арбітражного суду буде  остаточним і обов'язковим для Сторін.

5.7. Даний договір складений у двох екземплярах українською мовою, по одному екземпляру для кожної сторони.

Юридичні адреси сторін:

Фірма:________________________________________________

Агент:________________________________________________


Підписи

Печатки{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart