АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку

 

м. ______________ "___"________ 20___ р.

 

 ______________________________________________, іменованого надалі (найменування організації)

 "Принципал", в особі ________________________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

діючого на підставі _________________________(статут, положення), з одного боку,

і ________________________________________, іменованого надалі "Агент"(найменування організації), 

в особі ___________________________________(посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі _____________ (статуту, положення), уклали даний Договір про нижченаведене:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Агент зобов'язується за винагороду від свого імені, але за рахунок Принципала здійснювати, а в необхідних випадках - від імені Принципала, - дії по прискоренню завершення будівництва й оформленню у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку за адресою: ____________________________________________________.

Принципал вправі давати Агентові й інші доручення, що випливають із Договору про спільну діяльність на часткове інвестування будівництва No. ______ від "__"_________ 20__ р., укладеного між Принципалом і ___________________________________(найменування організації). 

1.2. Агент вправі здійснювати контроль за ходом будівництва зазначеного будинку й дотриманням прав і законних інтересів Принципала, залучати за своїм розсудом до робіт з обробки переданих Принципалові приміщень організації й особи, що не є учасниками даного Договору й зазначеного Договору про спільну діяльність, виконувати інші дії, необхідні для найкращого забезпечення інтересів Принципала.

1.3. Агент вправі від свого імені укласти з ___________________________ договір про надання послуг у рамках предмета даної угоди на умовах викладених у проекті договору про надання послуг, що є невід'ємною частиною даного Договору.

1.4. Агент регулярно, але не рідше ______________________________ звітує перед Принципалом про виконання доручень Принципала й зроблених Агентом витрати.


2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Агент зобов'язаний:

- у період дії даного Договору за свій рахунок здійснювати всі необхідні витрати;

- негайно сповіщати Принципала про виникнення непередбачуваних обставин, які можуть викликати неможливість забезпечення прав і інтересів Принципала за договором про спільну діяльність No. _________ від "__"_________ 20__ р, у тому числі про порушення строків введення об'єкта в експлуатацію, про пред'явлення третіми особами прав на належне Принципалові приміщення й про інші подібні обставини;

- регулярно, не рідше одного разу в ____________________________ надавати Принципалові звіти про хід виконання даного договору;

- сповіщати Принципала про зроблені ним витрати з додатком необхідних фінансових документів;

{smscoin_key}- здійснювати інші необхідні дії.

2.2. Принципал зобов'язаний:

- надати Агентові всі необхідні документи, що засвідчують його право на одержання частини нежитлових приміщень у зазначеному будинку відповідно до Договору про спільну діяльність;

- протягом __________ після оформлення у власність нежитлових приміщень за адресою: _____________, зробити повний розрахунок з Агентом, у тому числі сплатити йому винагороду в розмірі ______________;

- прийняти від Агента все виконане за дорученням;

- не укладати аналогічних договорів з іншими агентами.

2.3. У рамках дійсного доручення Агент зобов'язується укладати договори й робити інші угоди на умовах, найбільш вигідних для Принципала.

2.4. Якщо при пропозиції більше вигідних умов він не може негайно зв'язатися із Принципалом, щоб одержати від нього вказівки, Агент вправі відійти від вказівок Принципала й прийняти самостійне рішення, сповістивши про це з першою ж нагодою Принципала. При цьому всі вигоди від такої угоди одержує Принципал.

2.5. За договором на надання послуг, зазначеному в п. 1.3 даного Договору, а також по будь-яких інших договорах, що укладені Агентом на виконання даного доручення, що укладені Агентом від свого імені, але за рахунок Принципала, здобуває права й стає зобов'язаним Агент, хоча б Принципал і був названий у цих договорах або вступав з контрагентами по цих договорах у безпосередні відносини по їхньому виконанню.

2.6. Агент не вправі з метою виконання договору укладати субагентский договір з іншою особою без письмової згоди Принципала.

2.7. Якщо в Принципала будуть заперечення по звіту Агента, він повинен повідомити про їх Агентові протягом  тридцяти днів від дня одержання звіту. У протилежному випадку звіт вважається прийнятим Принципалом.

2.8. Агент відповідає перед Принципалом всім своїм майном. Відшкодуванню підлягають прямий дійсний збиток і упущена вигода. Під упущеною вигодою розуміється: не одержання у власність належних Принципалові нежитлових приміщень за договором  про спільну діяльність No. ____ від "__"________ 20__ р, якщо ці приміщення не будуть отримані у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Агентом своїх обов'язків.

2.9. Принципал зобов'язаний крім сплати Агентові винагороди, відшкодувати Агентові витрачені ним на виконання доручення суми в повному обсязі.


3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Даний договір набуває чинності при його підписанні сторонами й діє до одержання Принципалом у власність приміщень за договором про спільну діяльність No. ______ від "__"_________ 20__ р.


4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Правом, яке застосовується за даним договором є

законодавство України.

4.2. Суперечки між сторонами підлягають розгляду в Господарському суді

міста _________.

4.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

4.4. При порушенні умов даного Договору сторона, що порушила, зобов'язана відшкодувати іншій стороні заподіяні збитки, включаючи упущену вигоду.


5. ДІЯ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку або невиконання зобов'язань, обумовлені обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від волі й бажання сторін і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадські хвилювання, епідемії, блокаду, ембарго, а також землетрусу, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

5.2. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань внаслідок дії непереборної сили зобов'язана негайно сповістити іншу сторону про зазначені обставини.

5.3. У зв'язку з виниклими обставинами непереборної сили сторони повинні підписати протокол про припинення дії даного договору або погодити спільні дії по подоланню несприятливих наслідків зазначених обставин.


6. ОСОБЛИВІ УМОВИ. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір припиняється з підстав і в порядку, встановленому законодавством. України.

6.2. Даний договір складений на двох мовах - англійській і українській. У випадку розбіжності в умовах Договору, викладених в англійському й українському текстах, сторони будуть керуватися текстом договору українською мовою .


7. АДРЕСИ Й БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

7.1. Принципал: _______________________________________

7.2. Агент: ____________________________________________


ПІДПИСИ СТОРІН:

Принципал:                                  Агент:

_______________________ ______________________


М.П.                                                     М.П.{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart