АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

з фізичною особою-підриємцем

 

м. _______________ "___"________ 20___ р.

 

_____________________________________(прізвище, ім'я, по батькові), що є фізичною особою-підриємцем, іменований надалі  "Агент",

і _________________, (найменування й організаційно-правова форма організації) іменована ______ надалі  "Принципал", в особі _____________________,  (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі _________________(статуту, положення), уклали даний договір про наступне:


1. Предмет договору

1.1. Агент зобов'язується за винагороду робити з доручення Принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за рахунок Принципала, або від імені й за рахунок Принципала.

1.2. Агент здобуває права й стає зобов'язаним по угоді, укладеної із третьою особою від свого імені за рахунок Принципала.

1.3. По угоді, укладеної Агентом із третьою особою від імені й за рахунок Принципала, права й обов'язки виникають у Принципала.


2. Права та обов'язки сторін

2.1. Принципал зобов'язаний:

- сплачувати Агентові винагороду в розмірі __________________. Виплата винагороди здійснюється протягом _____________ з моменту надання Агентом звіту за відповідний період або звіту про виконання зобов'язань по окремим зробленим Агентом угодам;

- не укладати аналогічних договорів з іншими особами, що діють на території _________________________________, а також утримуватися від здійснення на цій території самостійної діяльності аналогічної діяльності, що становить предмет даного агентського договору за умови сумлінного виконання Агентом своїх зобов'язань;

- повідомляти Агентові про наявні заперечення по представленому звіту протягом  ______ днів після його подання. У випадку якщо в зазначений строк заперечення не будуть представлені звіт вважається прийнятим Принципалом.

2.2. Агент зобов'язаний:

- надавати Принципалові звіти в міру виконання Договору, але не рідше __________________________. До звіту Агента повинні бути прикладені необхідні докази витрат, зроблених за рахунок Принципала;

- не не укладати із третіми особами аналогічних агентських договорів, які повинні виконуватися на території, повністю або частково співпадаючої з територією, зазначеної в даному Договорі;

- виконувати вказівки Принципала, що стосуються вчинених Агентом угод і інших зобов’язань, якщо ці вказівки не суперечать вимогам закону;

- виконувати всі доручення сумлінно, з максимальною вигодою для Принципала.

2.3. Агент вправі:

{smscoin_key}- з метою виконання договору укласти субагентский договір з іншою особою, залишаючись відповідальним за дії субагента перед Принципалом, якщо сторони не домовляться про інше. Субагент не вправі укладати із третіми особами угоди від імені особи, що є Принципалом за агентським договором, за винятком випадків, прямо передбачених субагентским договором. Агент зобов'язаний погодити умови субагентского договору із Принципалом.


3. Дія непереборної сили

3.1. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку або невиконання зобов'язань, обумовлені обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від волі й бажання сторін і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадські хвилювання, епідемії, блокаду, ембарго, а також землетрусу, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

3.2. Сторона. яка не може виконати своїх зобов'язань внаслідок дії непереборної сили зобов'язаний негайно сповістити іншу сторону про зазначені обставини.

3.3. У зв'язку з виниклими обставинами непереборної сили сторони повинні підписати протокол про припинення дії даного договору або погодити спільні дії по подоланню несприятливих наслідків зазначених обставин.


4. Порядок вирішення спорів. Відповідальність сторін

4.1. Усі суперечки або розбіжності, що виникають між сторонами за даним договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

4.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів між сторонами, суперечки підлягають розгляду в господарському суді у встановленому законом порядку.

4.3. При порушенні умов даного Договору сторона, що порушила, зобов'язана відшкодувати іншій стороні заподіяні збитки, включаючи упущену вигоду.


5. Термін дії й підстави припинення договору

5.1. Договір укладається без вказівки терміну дії.

5.2. Договір вважається укладеним від дня його підписання.

5.2. Договір припиняється внаслідок:

- відмови однієї зі сторін від виконання договору;

- смерті Агента, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;

- визнання Агента неспроможним (банкрутом).


7. Юридичні адреси й реквізити сторін

Агент: ______________________________________


Принципал: __________________________________


Підписи

Агент                                  Принципал

___________________ _____________________

 

М.П.                                         М.П.{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart