Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу.

ДОГОВІР

комерційної концесії (франчайзинг)

м. ________________ "____"_______________20___ р.

________________________ (найменування підприємства - Правоволодільця) іменоване надалі  "Правоволоділець", в особі ______________________ (посада, П.І.Б.) діючого на підставі ______________________, (Статуту, положення) з однієї сторони, і _____________________, (найменування підприємства-користувача) іменоване надалі  "Користувач", в особі ______________________ (посада, П.І.Б.) діючого на підставі ______________________, (Статуту, положення) з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене.

І. Предмет договору

1.1. Згідно із даним договором Правоволоділець зобов'язується надати Користувачеві за винагороду на зазначений у договір строк право використати в підприємницькій діяльності Користувача комплекс приналежних Правоволодільцеві виключних прав, а саме: право на фірмове найменування і комерційне позначення Правоволодільця, на охоронювану комерційну інформацію, на товарний знак і знак обслуговування.

1.2. Користувач вправі використати приналежний Правоволодільцеві комплекс виключних прав на _____________________ (вказати територію).

1.3. Термін дії даного договору: _______________________.

1.4. Винагорода за користування комплексом виключних прав становить: ____________________ і виплачується у формі ___________________________ (фіксованих разових або періодичних платежів, відрахувань від виторгу, націнки на оптову ціну товарів, переданих Правоволодільцем для перепродажу й ін.) у наступні терміни: _________________________________.

ІІ. Обов'язки Сторін

2.1. Правоволоділець зобов'язаний:

а) передати Користувачеві технічну й комерційну документацію, надати іншу інформацію, необхідну Користувачеві для здійснення прав, наданих йому по даному договору, а також проінструктувати Користувача і його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав;

б) видати Користувачеві в наступний термін: ________________, необхідні ліцензії: ___________________________, забезпечивши їхнє оформлення у встановленому порядку;

в) забезпечити реєстрацію даного договору у встановленому порядку;

г) здійснювати Користувачеві постійне технічне й консультативне сприяння, включаючи сприяння в навчанні й підвищенні кваліфікації працівників;

д) контролювати якість товарів (робіт, послуг), вироблених (виконуваних, надаваних) Користувачем на підставі даного договору;

е) не надавати іншим особам комплекс виключних прав, аналогічних даному договору, для їхнього використання на закріпленій за Користувачем відповідно до підпункту 1.2. території, а також утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території.

{smscoin_key}2.2. З урахуванням характеру й особливостей діяльності, здійснюваної Користувачем по даному договору, Користувач зобов'язується:

а) використати при здійсненні передбаченої даним договором діяльності фірмове найменування, комерційне позначення Правоволодільця, інші права в такий спосіб: ___________________________________;

б) забезпечувати відповідність якості вироблених ним на основі даного договору товарів, виконуваних робіт, надаваних послуг якості аналогічних товарів, робіт або послуг, вироблених, виконуваних або надаваних безпосередньо Правоволодільцем;

в) дотримувати інструкцій і вказівок Правоволодільця, спрямовані на забезпечення відповідності характеру, способів і умов використання комплексу виключних прав тому, як він використається Правоволодільцем, у тому числі вказівки, що стосуються зовнішнього й

внутрішнього оформлення комерційних приміщень, використовуваних Користувачем при здійсненні наданих Йому за договором  прав;

г) надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, здобуваючи (замовляючи) товар (роботу, послугу) безпосередньо в Правоволодільця;

д) не розголошувати таємницю виробництва Правоволодільця й іншу отриману від нього конфіденційну комерційну інформацію;

е) надати наступну кількість субконцесій: ________________________;

ж) інформувати покупців (Замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використає фірмове найменування, комерційне позначення, товарний знак, знак обслуговування або інший засіб індивідуалізації в силу даного договору;

з) не конкурувати із Правоволодільцем на території, на яку поширюється дія даного договору.

ІІІ. Відповідальність Правоволоділецьа по вимогах, пред’явлених до Користувача

3.1. Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність по пред’явлених до Користувача вимогах у невідповідності якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) Користувачем по даному договору.

3.2. По вимогах, пред’явлених до Користувача як до виробника продукції (товарів) Правоволодільця, Правоволоділець відповідає солідарно з Користувачем.

ІV. Право Користувача укласти даний договір на новий строк

4.1. Користувач, який належним чином виконує свої обов'язки, після закінчення строку даного договору має право на його укладення на новий строк на тих же умовах.

4.2. Правоволоділець вправі відмовити в укладенні договору комерційної концесії на новий строк за умови, що протягом  трьох років від дня витікання строку даного договору він не буде укладати із іншими особами аналогічні договори комерційної концесії й погоджуватися на укладення аналогічних договорів комерційної субконцесії, дія якого буде поширюватися на ту ж територію, на якій діяв даний договір.

V. Заключні положення

5.1. Даний договір набуває чинності  з моменту його підписання.

5.2. Договір складений в _______ екземплярах.

5.3. У всьому іншому, не врегульованому в даному договорі, Сторони будуть керуватися нормами діючого цивільного законодавства України.

5.4. Адреса й банківські реквізити Сторін:

Правоволоділець: _____________________________________________

Користувач: __________________________________________________

Підписи сторін:

Правоволоділець:                            Користувач:

___________________________ ________________________

М.П.                                                      М.П. {/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Онлайн помічник

SiteHeart