ДОГОВІР КОМІСІЇ

м. ______________      "___"_________ 20___ р.

________________________ (найменування підприємства) надалі іменоване  "Фірма", в особі _________________ (посада) ____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі ______________________ (Статуту, положення) з одного боку, і ________________________ (найменування підприємства), надалі іменоване  "Клієнт", в особі ____________________ (посада) __________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі ________________________ (Статуту, положення), з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Клієнт доручає Фірмі знайти Контрагента по угоді з метою купівлі доларів США на суму _________ (______________(прописом)) USD за курсом не більше _________ (__________) грн. за 1 долар на загальну суму покупки ___________ (_____________(прописом)) гривень.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

КЛІЄНТ:

2.1. При укладанні договору з Контрагентом по угоді виконує всі зобов'язання за названим договором повністю й у строк.

2.2. Після підписання договору з Контрагентом по угоді протягом трьох банківських днів переводить на рахунок Фірми її винагороду, що переходить у власність Фірми в день підписання акту приймання-передачі робіт за даним договором.

2.3. Якщо буде потреба зобов'язується надати документ (контракт), на підставі якого буде здійснюватися конвертація.

2.4. Протягом двох банківських днів з моменту одержання валюти на розрахунковий рахунок Клієнта, підписує акт приймання-передачі робіт за даним договором.

ФІРМА:

2.5. Після підписання даного договору негайно розпочинає роботу.

3. ОПЛАТА

{smscoin_key}За послуги за даним договором Клієнт виплачує Фірмі винагорода в гривнях у розмірі ____ (_________) відсотків від суми угоди в гривнях.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. КЛІЄНТ:

а) у випадку невиконання п. 2.2, виплачує Фірмі пеню в розмірі ______ відсотка від суми угоди в гривнях за кожний день прострочення.

б) у випадку невиконання п. 2.4 виплачує Фірмі пеню в розмірі ______ відсотка від суми угоди в гривнях за кожний день прострочення.

4.2. ФІРМА:

У випадку розірвання договору, укладеного між Клієнтом і Контрагентом, зобов'язується повернути переведену на її рахунок винагороду протягом  трьох банківських днів з моменту одержання від Клієнта документа, що підтверджує факт розірвання вищезгаданого договору.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Всі розбіжності за даним договором вирішуються шляхом переговорів або відповідно до  діючого законодавства.

6. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ

Доручення, повідомлення й інші документи, підписані керівником і головним бухгалтером, завірені печаткою й передані протилежній стороні телефаксом, визнаються сторонами повноцінними юридичними документами.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. ___________________________________________________________

7.2. ___________________________________________________________

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1 Термін дії даного договору починається датою його підписання й закінчується "___"___________ 20___ р.

Договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН:{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart