Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу.

 

Договір
оренди будинку‚ споруди 


м. Полтава                                   "__" ___ 200__р. 

Сторони: 

Орендодавець ____________________ 
  (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)  
в особі _______, діючого на підставі________, з однієї сторони, та 
  (посада та ПІБ) (статуту, довіреності, положення) 
Орендар __ ____________________ 
в особі _______, діючого на підставі ______ з другої сторони, 
уклали цей Договір про наступне: 


1. Предмет договору. 
1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування наступну споруду (далі за текстом – "об’єкт‚ що орендується"): 
1.1.1. Об’єкт‚ що орендується‚ являє собою будинок‚ що стоїть окремо‚ з підсобними (допоміжними) спорудами. 
1.1.2. Адреса: ___ ___________________. 
1.1.3. Загальна площа : ________________ кв.м. 
1.1.4. Кількість поверхів : _________________. 
1.1.5. Розмір земельної ділянки‚ що передається у користування разом з об’єктом‚ що орендується: _______. 
1.1.6. Супутні споруди та підсобні приміщення загальною площею: 
1.1.6.1. ___________________ кв.м. 
1.1.6.2. ___________________ кв.м. 
1.1.7. Вартість об’єкта‚ що орендується ______________. 
1.1.8. Стан об’єкта‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: ________. 
1.1.9. Об'єкт оренди має такі недоліки, що можуть перешкоджати його ефективному використанню : _ _____ _ . 
1.1.10. Квартира належить Орендодавцю на праві власності згідно _________ . 
1.1.11. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини : _____ ___. 
1.1.12. На Об’єкт оренди встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб________ (підстави встановлення обмежень (обтяжень) . 
Передача в оренду О б’єкта оренди не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на О б’єкт оренди . 

2. Мета та у мови використання об'єкту оренди .
2.1. Об’єкт оренди передається в оренду для _________ __ (мета використання) . 

3. Термін оренди. 
3.1. Термін оренди складає ___ років з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується. 
3.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін . 
3.3. Після закінчення строку Д оговору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі, я кщо жодна сторона в термін ____ до закінчення Даного Договору письмово не повідомит ь про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _____. 
3.4. Орендар має право відмовитися від Даного Договору‚ попередивши Орендодавця в термін _____ . При цьому сплачена наперед орендна плата Орендареві не повертається . 

4. Орендна плата. 
4.1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає ____грн. за місяць (квартал, рік). 
4.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше ____ числа кожного місяця (квартала). 
4.3. Орендар зобов’язаний протягом __днів з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за ___ місяця (квартал ) авансом. 
4.4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції. 
4.5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не частіше ніж один раз протягом року або за згодою сторін у разі : 
4.5.1. Зміни умов господарювання, передбачених договором. 
4.5.2. Зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції . 
4.5.3. П огіршення стану Об'єкту оренди не з вини О рендаря, що підтверджено документами . 
4.6. Орендна плата за згодою сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі товарами‚ продуктами, послугами. 
4.7. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.4.5 Даного Договору не застосовується на оплачений термин. 

5. Порядок передачі об ’ єкта в оренду.
5.1. Приймання-передача об’єкта‚ що орендується‚ здійснюється двосторонньою комісією‚ що складається із представників Сторін. 
5.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передачі об’єкта‚ що орендується‚ протягом ____ з моменту підписання Даного Договору . 
5.3. Протягом терміну за п.3.2 Даного Договору Орендодавець повинен підготувати його до передачі Орендареві. 
5.4. Об’єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий Орендодавцем та прийнятий Орендарем протягом ___ з моменту початку роботи двосторонньої комісії. 
5.5. При передачі об’єкта‚ що орендується‚ складається акт здачі-приймання‚ який підписується членами двосторонньої комісії. 
5.6. Об’єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання. 

6. Права та обов’язки сторін. 
6.1. Обов'язки Орендаря: 
6.1.1. Використовувати об’єкт‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 даного Договору. 
6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі. 
6.1.3. Самостійно і за власний рахунок здійснювати капітальний ремонт об’єкта‚ що орендується‚ про тягом терміну оренди. 
6.1.4. Нести всі витрати з експлуатації об’єкта‚ що орендується. 
6.1.5. Утримувати об’єкт‚ що орендується‚ у повній справності. 
6.1.6. Здійснювати за власний рахунок поточний ремонт об’єкта‚ що орендується‚ у термін ____. 
6.1.7. Не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову‚ добудову та перепланування об’єкта‚ що орендується. 
6.1.8. Підтримувати території‚ прилеглі до об’єкта‚ що орендується‚ та земельну ділянку в належному санітарному стані. 
6.1.9. За власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій об’єкта‚ що орендується. 
6.1.10. Безборонно допускати на об’єкт‚ що орендується‚ представників Орендодавця з метою перевірки його використання у відповідності до умов Даного Договору. 
6.1.11. Нести інші обов’язки як володар об’єкта‚ що орендується. 
6.1.12. Орендар самостійно і від власного імені укладає договори щодо надання комунальних послуг у повному обсязі із спеціалізованими організаціями. 
6.2. Права Орендаря: 
6.2.1. Обладнати об’єкт‚ що орендується‚ на власний розсуд. 
6.2.2. Упорядкувати територію‚ прилеглу до об’єкта‚ що орендується‚ на власний розсуд. 
6.2.3. Здавати об’єкт‚ що орендується‚ у суборенду за умови згоди Орендодавця. 
6.3. Права Орендодавця: 
6.3.1. Орендодавець має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем об’єкта‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору. 
6.3.2. Орендодавець за Даним Договором втрачає право розпорядження об’єктом‚ що орендується‚ на термін оренди без письмової згоди Орендаря. 

7. Страхування об ’ єкта оренди. 
7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини несе Орендар ( О рендодавець). 
7.2. Згідно з цим Д оговором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період оренди. 
7.3. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар ( О рендодавець). 
7.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування . 

8. Порядок повернення Орендодавцю об’єкта‚ що орендується. 
8.1. Повернення Орендодавцю об’єкта‚ що орендується‚ здійснюється двосторонньою комісією‚ що складається із представників сторін. 
8.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передачі об’єкта‚ що орендується‚ протягом ____ з моменту закінчення терміну оренди. 
8.3. Протягом терміну за п.8.2 Даного Договору Орендар зобов’язаний виїхати з об’єкта‚ що орендується‚ та підготувати його до передачі Орендодавцю. 
8.4. Об’єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий Орендарем та прийнятий Орендодавцем протягом _____ з моменту початку роботи двосторонньої комісії. 
8.5. При передачі об’єкта‚ що орендується‚ складається акт здачі-приймання‚ який підписується членами двосторонньої комісії. 
8.6. Об’єкт‚ що орендується‚ вважається фактично переданим Орендодавцю з моменту підписання акту здачі-приймання. 
8.7. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві Об'єкт оренди у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав його в оренду з урахуванням нормального зносу . 
8.8. Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей Об'єкту оренди , пов’язаних із зміною його стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку . 
8.9. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення Об'єкту оренди, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди Об’єкту оренди, не підлягають відшкодуванню. 
8.10. Здійснені Орендарем відокремлювані покращення Об'єкту оренди ‚ є власністю Орендаря . 
8.11. Поліпшення стану Об'єкту оренди, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем, підлягають (не підлягають) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення визначаються окремою угодою сторін . 

9. Відповідальність сторін. 
9.1. Орендар несе наступну відповідальність за Даним Договором: 
9.1.1. У випадку прострочення прийнятті об’єкта‚ що орендується‚ пеня в розмірі ___ грн. за кожен день прострочення . 
9.1.2. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ____ від суми боргу за кожен день прострочення . 
9.1.3. У випадку нецільового використання об’єкта‚ що орендується‚ штраф у розмірі __ від суми договору . 
9.1.4. За передачу об’єкта‚ що орендується‚ або його частини в суборенду без письмової згоди Орендодавця штраф у розмірі _____ від суми Договору . 
9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за Даним Договором: 
9.2.1. У випадку прострочення по здачі Орендареві об’єкта‚ що орендується‚ пеня в розмірі ______ від його вартості за кожен день прострочення. 

10. Інші умови. 
10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. 
10.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу . 
10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України, за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови Даного Договору та свої зобов’язання. 
10.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України . 
10.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 
10.6. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
10.7. О рендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
10.8. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін . 
10.9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 
10.10. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину. 
  До Даного Договору додається: __________. 

Місцезнаходження та реквізити Сторін 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Онлайн помічник

SiteHeart