ДОГОВІР

позики (безвідсоткової)

м. __________ "___"______ 20__ р.

 

_______________________ (найменування організації), іменоване надалі "Позикодавець", в особі _______________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі _______________________, з одного боку, і ___________________ (найменування організації), іменоване надалі  Позичальник, в особі _______________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі _________________ (Статуту, положення), з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

 

1.1. За даним договором Позикодавець передає Позичальникові безпроцентну позику на суму ____________________ (сума прописом) гривень, а Позичальник зобов'язується повернути зазначену суму позики в обумовлений строк.

 

  2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН  

 

2.1. Позикодавець зобов'язаний передати Позичальникові або перерахувати на його банківський рахунок зазначену суму позики в строк до ____________________.  

2.2. Повернення зазначеної в даному договорі суми позики може відбуватися за бажанням Позичальника протягом  ___________________ по частинам  (в розстрочку), але не пізніше _________. Зазначена сума безпроцентної позики може бути повернута Позичальником достроково.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

 

3.1. У випадку неповернення зазначеної в п. 1 суми позики в зазначений у п. 2.2 строк, Позичальник сплачує штраф у розмірі ____% від суми позики за кожний день прострочення до дня її повернення Позикодавцю. Розмір відсотків визначається дисконтною ставкою банківського відсотка на день виконання грошового зобов'язання або його відповідної частини в місці укладання договору.  

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі сторін зобов'язань за цим договором, вона зобов'язана відшкодувати іншій стороні заподіяні таким невиконанням збитки.

3.2. Невиконання однією зі сторін умов даного договору, яке призвело до матеріальних втрат другої сторони, тягне за собою застосування до винної сторони штрафних санкцій у розмірі нанесеного збитку й може служити підставою дострокового припинення договору.

{smscoin_key}

4. ФОРС - МАЖОР  

 

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання даного договору в результаті обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачати або попередити.  

4.2. При настанні обставин, зазначених у п. 4.1, кожна сторона повинна без зволікання сповістити про них у письмовому вигляді іншу сторону. Повідомлення повинне містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, що дають оцінку їхнього впливу на можливість виконання стороною своїх зобов'язань за даним договором.

4.3. Якщо сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачене в п. 4.2, то вона зобов'язана відшкодувати другій стороні понесені нею збитки.

4.4. У випадках настання обставин, передбачених у п. 4.1, строк виконання стороною зобов'язань за цим договором відтерміновується відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їхні наслідки.

4.5. Якщо, обставини що наступили, перераховані в п. 4.1 і їхні наслідки продовжують діяти більше двох місяців, сторони проводять додаткові переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання даного договору.

 

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ  

 

5.1. Умови даного договору й угод ( протоколів і т.п.) до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню. 

5.2. Сторони приймають всі необхідні міри для того, щоб їхні співробітники, агенти, правонаступники без попередньої згоди іншої сторони не інформували третіх осіб про деталі даного договору і додатків до нього.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

6.1. Усі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, що не знайшли свого відображення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів. 

6.2. При відсутності врегулювання у процесі переговорів спірних питань, суперечки вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ  

 

7.1. Даний договір припиняється:  

- за згодою сторін;

- з інших підстав передбачених чинним законодавством.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

8.1. Будь-які зміни й доповнення до даного договору дійсні, за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані належними уповноваженими на те представниками сторін. 

8.2. Всі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі.

8.3. Даний договір набуває чинності  з моменту передачі Позикодавцем суми позики, зазначеної в п. 1.1 Позичальникові або перерахування відповідних коштів  на його банківський рахунок.

8.4. Даний договір буде вважатися виконаним при виконанні Сторонами взаємних зобов'язань.

8.5. Даний договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному екземпляру для кожної із сторін.

 

9. АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН  

 

Позикодавець: ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________

 

Позичальник: _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________

 

ПІДПИСИ СТОРІН:  

 

Позикодавець  

____________________ __________________

          М.П.                           (підпис)

 

Позичальник  

____________________ __________________

           М.П.                           (підпис){/smscoin_key}

Коментарі 

 
0 #4 Юрист - умникPavel 29.09.2011 20:33
Ты бы лучше сказала что-то дельное и совет дал, а не умничал, тоже мне юрист...

Цитую Юрист:
Ох відповідь на питання!!!
Первый класс, вторая четверть - це про рівень знань адміністрації сайту ))
Цитувати
 
 
+3 #3 RE: Зразок. Примірний договір безвідсоткової позикиЮрист 29.09.2011 14:27
Ох відповідь на питання!!!
Первый класс, вторая четверть - це про рівень знань адміністрації сайту ))
Цитувати
 
 
-1 #2 для МариниВідповідь 27.09.2011 10:16
Шановний відвідувач!

відповідно до договору, щодо якого Ви задавали запитання, домовленість може існувати між пп та фоп без відсотків, адже це залежить саме від Вашої домовленості та того що буде вказано у договорі.
Цитувати
 
 
0 #1 договір позикимарина 23.09.2011 15:15
1Договір позики(безпроце нтна цілюва) чи може підписуватися з однієї сторони ФОП, а з іншої ПП, де власник ФОП і ПП одне лице.2Чи важатиметься він безпроцентним, якщо сторонами є не лише фізичні особи,а й юридична,сума договору перевищує 50-тикратного розміру неоподаткованог о мінімуму доходів громадян і повязаний зі здійсненням підприємницької діяльності.
Цитувати
 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart