ДОГОВІР

позики (між фізичними особами, безпроцентної)

 

м. _________________ "___"_________ 20__ р.

 

Громадянин ________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі "Позикодавець", з одного боку, і громадянин _________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі  "Позичальник", з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За даним договором Позикодавець передає Позичальникові безвідсоткову позику в сумі _____________ (_________________) (сума прописом) гривень готівкою , а Позичальник зобов'язується повернути отриману суму в строки і у порядку, зазначені в даному Договорі.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

2.1. Позикодавець зобов'язаний передати Позичальникові зазначену в п.1.1 суму в строк до _____________.

2.2. Факт передачі Поизкодавцем зазначеної суми засвідчується розпискою Позичальника.

2.3. Повернення отриманих сум здійснюється Позичальником рівними частками - по ____________ (_______________) гривень щомісяця - протягом  ________________________, починаючи з ____________________

відповідно до наступного графіка:

 

Виплати:

не пізніше:

сума:

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

{smscoin_key}

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі сторін зобов'язань за цим договором, несумлінна сторона зобов'язана відшкодувати іншій стороні заподіяні таким невиконанням збитки.

3.2. Крім відшкодування збитків несумлінна сторона зобов'язана сплатити іншій стороні штраф у розмірі заподіяного прямого дійсного збитку.

3.3. У випадку порушення Позичальником графіка повернення отриманих сум, зазначених у п. 2.3 даного Договору, Позичальник буде зобов'язаний сплатити Позикодавцю пеню з розрахунку ___% від вчасно неповернених сум позики за кожний день прострочення.

3.4. Невиконання однією зі сторін умов даного договору яке призвело до матеріальних втрат другої сторони, має наслідком застосування до винної сторони штрафних санкцій у розмірі нанесеного збитку й може служити підставою дострокового припинення договору.

 

4. ФОРС - МАЖОР

 

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання з’явилося як наслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладання даного договору в результаті обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачати або запобігти.

4.2. Віднесення тих або інших обставин до непереборної сили здійснюється на підставі звичаїв ділового обороту.

 

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

5.1. Умови даного договору й додаткових угод (протоколів і т.п.) до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

6.1. Усі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, що не знайшли свого вирішення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства й звичаїв ділового обороту.

6.2. При відсутності урегульованості в процесі переговорів зі спірних питань, суперечки вирішуються в суді у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ Й ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

7.1. Термін дії даного договору починається з моменту передачі Позикодавцем Позичальникові суми позики й закінчується після виконання прийнятих на себе зобов'язань сторонами відповідно до  умов договору.

7.2. Даний договір припиняється:

- за згодою сторін;

- достроковим поверненням Позичальником суми позики;

- при порушенні Позичальником графіка повернення чергової частини суми позики. У цьому випадку Позикодавець вправі вимагати дострокового повернення всієї неповерненої суми позики;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Будь-які зміни й доповнення до даного договору дійсні, за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані сторонами або належно уповноваженими на те представниками сторін.

8.2. Всі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі.

8.3. Сума позики вважається повернутою в момент передачі Позикодавцю готівки.

8.4. Даний договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із сторін.

8.5. Місце проживання й паспортні дані Позикодавця: _____________________ _____________________.

8.6. Місце проживання й паспортні дані Позичальника ____________________ ______________________________________________.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Позикодавець _________________________

(підпис)

 

Позичальник _________________________

(підпис) {/smscoin_key}

 

КОМЕНТАР:

За договором  позики одна сторона (Позикодавець) передає у власність іншій стороні (Позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих ним речей того ж роду і якості.

Договір позики між громадянами повинен бути укладений у письмовій формі, якщо його сума перевищує не менш як у десять разів встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках коли позикодавцем є юридична особа – незалежно від суми.

На підтвердження договору позики і його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, що засвідчують передачу йому позикодавцем певної грошової суми.

Договір позики передбачається безпроцентним, якщо в ньому прямо не передбачене інше, у випадках коли:

-      договір укладений між громадянами на суму, що не перевищує пятидесятикратного встановленого законом мінімального розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і не пов'язаний зі здійсненням підприємницької діяльності хоча б однієї зі сторін;

-      за договором  позичальникові передаються не гроші, а інші речі, визначені родовими ознаками. 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart