ДОГОВІР

простого товариства

м. ___________                "____"____________20___р.

_____________________________,(найменування підприємства-І учасника) іменоване надалі  "І учасник", в особі ___________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі ______________________, (Статуту, положення) з одного боку, і ___________________, (найменування підприємства-ІІ учасника) іменоване надалі  "ІІ учасник", в особі _______________________(посада, П.І.П.), діючого на підставі ______________________ (Статуту, положення), з іншого боку, іменовані надалі  "Сторони", уклали даний договір про нижченаведене.

1. Предмет договору

1.1. Згідно із даним договором І і ІІ Учасники зобов'язуються об'єднати свої внески й спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку.

1.2. Внеском І Учасника є: _________________________________.

1.3. Внеском ІІ Учасника є: ________________________________.

1.4. Внесок І Учасника оцінений Сторонами в ________________.

1.5. Внесок ІІ Учасника оцінений Сторонами в _______________.

1.6. Сторони зобов'язуються внести свої внески не пізніше ____________________________.

ІІ. Спільне майно учасників

2.1. Внесене Сторонами майно, яким вони володіли на праві власності, а також виготовлена в результаті спільної діяльності продукція й отримані від такої діяльності плоди і доходи визнаються їх спільною частковою власністю.

2.2. Внесене Сторонами майно, яким вони володіли на підставах, відмінним від права власності, використається в інтересах Сторін і становить, поряд з майном, що перебуває в їхній спільній власності, спільна майно Сторін.

2.3. Ведення бухгалтерського обліку спільного майна Сторін доручається: _______________________.

2.4. Користування спільного майна Сторін здійснюється по їхній спільній згоді, а при недосягненні згоди - у порядку, встановленому судом.

2.5. Обов'язки Сторін по утриманню спільного майно й порядок відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням цих обов'язків, визначаються в наступному порядку: _________________________.

ІІІ. Ведення спільних справ учасників

Право на інформацію

3.1. При веденні спільних справ кожна Сторона вправі діяти від свого імені.

3.2. У відносинах із третіми особами повноваження Сторони укладати угоди від імені Сторін засвідчується відповідним дорученням.

3.3. Сторони мають рівне право на ознайомлення з усією документацією по веденню справ.

ІV. Витрати й збитки

4.1. Сторони мають втрати й збитки пропорційно їхнім внескам у спільну справу.

4.2. Прибуток, отриманий у результаті спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості внесків Сторін у спільну справу.

V. Заключні положення

5.1. У всьому іншому, не врегульованому в даному договорі, Сторони будуть керуватися положеннями діючого цивільного законодавства України.

5.2. Даний договір укладений безстроково.

5.3. Договір складений в 2-х екземплярах.

5.4. Адреси й банківські реквізити Сторін.

І Учасник: _______________________________________

________________________________________________

ІІ Учасник: ______________________________________

_______________________________________________

Підпису сторін:

І Учасник:                 ІІ Учасник:

__________             __________

М.П.                                 М.П.

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart