Трудовий договір про роботу за сумісництвом

м. _______                          "___" _______ 200_ р.

__________ (вказати найменування сторони) (надалі іменується "Роботодавець") в особі ___________, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___________, з одного боку, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) та _______________, (вказати прізвище, ім'я та по батькові) що проживає за адресою: __________, (вказати місце проживання ) (надалі іменується "Працівник"), з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Трудовий договір про роботу за сумісництвом (надалі іменується "Договір") про таке. 
  
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. За цим Договором Працівник зобов'язується виконувати наступну роботу ________________ з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а Роботодавець зобов'язується виплачувати Працівникові встановлену цим Договором заробітну плату, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання цієї роботи і які передбачені чинним в Україні трудовим законодавством, колективним договором, укладеним на підприємстві Роботодавця, та цим Договором. 
1.2. Працівник зобов'язується особисто виконувати роботу і не має права передоручати її виконання іншій особі. 
1.3. Робота виконується Працівником за сумісництвом, поряд із _________. 
1.4. Місцем роботи Працівника є _____ . (найменування підприємства, місце знаходження) 
1.5. Робоче місце Працівника __________. 
1.6. Дата початку роботи __________. 
1.7. Умови про строк випробування _________. 
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН...


{smscoin_key}2.1. Роботодавець зобов'язаний: 
2.1.1. Забезпечити охорону праці Працівника. 
2.1.2. Виплачувати заробітну плату Працівникові. 
2.1.3. ____________ (інші обов'язки). 
2.2. Працівник зобов'язаний: 
2.2.1. Сумлінно виконувати роботу. 
2.2.2. Дотримуватись вимог щодо охорони праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Роботодавця. 
2.2.3. _____________ (інші обов'язки). 
2.3. Роботодавець має право: 
2.3.1. Вимагати від Працівника виконання трудових обов'язків і дбайливого відношення до майна Роботодавця, що надано Працівникові для забезпечення виконання ним роботи. 
2.3.2. Притягати Працівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому чинним в Україні трудовим законодавством. 
2.4. Працівник має право на: 
2.4.1. Своєчасну й у повному обсязі виплату заробітної плати. 
2.4.2. Відпочинок. 
2.4.3. Захист своїх трудових прав. 
2.4.4. ___________. 
3. ОПЛАТА ПРАЦІ 
3.1. За виконання роботи Працівникові встановлюється заробітна плата ____________. 
3.2. Заробітна плата виплачується _________ в строк ________ з періодичністю __________. 
4. УМОВИ ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКА 
4.1. Працівникові встановлюється щорічна оплачувана відпустка тривалістю ___________. 
4.2. Відпустка надається Працівникові одночасно з відпусткою за місцем основної роботи. 
4.3. Працівникові встановлюються вихідні дні _____________. 
5. СТРОК І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
5.1. Цей Договір є безстроковим і укладений на невизначений строк. 
5.2. Цей Договір припиняється в порядку та на умовах, визначених чинним в Україні трудовим законодавством. 
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ІНШІ УМОВИ 
6.1. У випадку якщо Сторонами по спірному питанню не буде досягнута згода, спір вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством для розгляду трудових спорів. 
6.2. Питання, не врегульовані цим Договором, регламентуються відповідно до чинного в Україні трудового законодавства. 
6.3. Цей Договір складений у 2-х примірниках - по одному для кожної зі Сторін. 
РЕКВІЗИТИ СТОРІН{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart