ДОГОВІР

на надання юридичних послуг

м. ____________ "__"_________ 200__ р.

______________________________________________ (найменування юридичної фірми, консультації, ФОП), іменуємо__ далі "Юрконсультація", в особі ________________(посада, прізвище, ім'я, по батькові) ______________________, що діє на підставі ________________________ (Статуту, положення), з однієї сторони, і _______________ (найменування організації), іменуємо__ далі "Клієнт", в особі ______________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), з на підставі ___________________________ (Статуту, положення), з іншої сторони, уклали даний договір про наступне: 

1. Клієнт доручає, а Юрконсультація приймає на себе зобов'язання надати Клієнтові юридичну допомогу по __________________________________.

2. У рамках даного договору Юрконсультація зобов'язується:

- вивчити представлені Клієнтом документи й проінформувати Клієнта про можливі варіанти рішення проблеми;

- підготувати необхідні документи в ______________________ (найменування суду) і здійснити представництво інтересів Клієнта на всіх стадіях судового процесу при розгляді справи по _____________________;

- у випадку позитивного рішення здійснити необхідні дії по виконанню судового рішення.

3. Вартість послуг з договору визначається в сумі ____________ (_____________________________) грн. Оплата здійснюється в наступному порядку:

{smscoin_key}- ______________ (_______________________________) грн. Клієнт перераховує на розрахунковий рахунок Юрконсультації протягом ________ днів після підписання даного Договору як  завдаток;

- ______________ (_______________________________) грн. перераховуються Клієнтом після прийняття судом рішення по суті;

- ______________ (______________________________) грн. - після вступу рішення суду в законну силу.

4. Крім того, при досягненні позитивного результату, а

саме: _________________________________________________________,

Клієнт виплачує Юрконсультації премію в розмірі ___% від ___________________.

Після виконання Юрконсультацією кожного етапу робіт підписується акт завершення етапу робіт за договором на надання юридичних послуг.

5. Юрконсультація приступає до роботи після одержання завдатку.

6. Клієнт надає Юрконсультації протягом  ______ днів після підписання Договору всю наявну інформацію й документи, необхідні для виконання зобов'язань перед Клієнтом.

Юрконсультація гарантує схоронність документів.

Юрконсультація не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з поданням Клієнтом документів, що не відповідають дійсності.

7. Клієнт відшкодовує Юрконсультацї відрядні й інші витрати в погодженому між сторонами розмірі.

8. У випадку дострокового розірвання договору з ініціативи Клієнта перераховані Клієнтом суми поверненню не підлягають.

9. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором  при виникненні непереборних перешкод, під якими розуміється: стихійні лиха, масові безладдя, заборонні дії влади й інші форс-мажорні обставини.

10. Сторони зобов'язуються всі виникаючі розбіжності вирішувати шляхом переговорів. Всі спори сторонами вирішуються в порядку і на підставі діючого законодавства.

11. Юрконсультація для виконання дійсного договору призначає спеціаліста й вживає заходів до забезпечення виконання доручення у встановлений термін і якісно.

12. Строком закінчення дії даного договору вважається ____________________________ і підписання сторонами із завершенням робіт за договором на надання юридичних послуг або день підписання сторонами протоколу про неможливість вирішення зазначеного питання правовими засобами. 

13.Адреси й банківські реквізити сторін: 

"Клієнт": ______________________________________________________ 

"Юридична консультація": ____________________________________ 

Договір до виконання прийняв: __________________________ (П.І.П) 

Клієнт                                 Юрконсультація 

_____________________      ____________________

(підпис)                             (підпис)

М.П.                                     М.П.{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart