ДОГОВІР

на посередницькі послуги

м. _________________    "___"____________200__р.

__________________________ (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу), іменоване надалі  Замовник, в особі ______________________ (П.І.Б., посада), що діє на підставі _________________ з однієї сторони і ___________________ (найменування організації), іменоване надалі  Посередник, в особі _______________ (П.І.Б., посада), що діє на підставі _______________ , з іншої сторони уклали даний договір про наступне:

І. Предмет договору

1. Замовник доручає, Посередник приймає на себе обов'язок _______________________

(зміст посередницької послуги) на умовах, передбачених даним договором у строки ___.

ІІ. Обов'язки замовника

2.1. Оплатити послуги Посередника в розмірі й строки, зазначені в даному договорі.

2.2. Представляти Посередникові інформацію, необхідну для надання послуг, відповідно до додатка N____.

2.3. Розглядати пропозиції Посередника в ____ строк від дня їхнього подання, давати по них письмові висновки.

2.4. Видавати Посередникові доручення на проведення від імені Замовника необхідних господарських операцій.

2.5. У випадку відмови від замовленої послуги негайно повідомити про це Посередника з відшкодуванням Посередникові фактично понесених витрат і сплатою штрафу в розмірі _________________.

ІІІ. Обов'язку посередника

{smscoin_key}3.1. Виконувати послуги, передбачені даним договором, у зазначений термін.

3.2. У випадку неможливості виконання послуг повідомити про це Замовника в 3-х денний строк, але не пізніше. Повідомлення про неможливість виконання послуги рівносильне припиненню дії договору й не тягне за собою матеріальної відповідальності для його учасників.

ІV. Розрахунки й порядок оплати

4.1. За виконання послуг, зазначених у договорі, Замовник виплачує Посередникові ______ грн. або ___% від __________ (характер ефекту Замовника: прибуток, вартість продажу й т.д.)

4.2. Оплата здійснюється не пізніше ______ з _______ (момент реалізації послуг) шляхом перерахування передбачених у п.9 сум на розрахунковий рахунок Посередника.

V. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення строків надання послуги, передбачених даним договором, Посередник виплачує Замовникові неустойку в розмірі _____ або ______ за кожну прострочену добу.

5.2. У випадку несвоєчасної оплати Замовником послуг Посередника Замовник виплачує пеню в розмірі _____% від суми, що підлягає виплаті Посередникові.

5.3. Сплата неустойки не звільняє Посередника від виконання договірних зобов’язань.

Юридичні адреси сторін:

Замовник__________________________________________________________

р/с №_____________________________________________________________

Посередник ________________________________________________________

р/с №_____________________________________________________________

Даний договір прийнятий до виконання ____________________________

"___"__________200__м.

Підписи:

Замовник                                 Посередник

_____________________ _____________________

                  М.П.                               М.П. {/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart