ДОГОВІР

про правове обслуговування підприємства юридичною службою

 

м._____________________     "___"_________200__р.

 

_____________________________ (найменування підприємства), іменуємо______ надалі  Довіритель, в особі ___________________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі __________________________ (Статуту, положення, іншого документа), з одного боку, і _________________________ (найменування юридичної служби), іменуємо____ надалі  Юрслужба, в особі _________________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі ______________________ (Статуту, положення, іншого документа), з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

І. Предмет договору

1. Довіритель доручає, а Юрслужба приймає на себе обов'язки надавати юридичну допомогу в обсязі й на умовах, передбачених даним договором.

 

ІІ. Обов'язки Юрслужби

2. Юрслужба приймає на себе виконання наступної правової роботи:

а) перевіряє відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів Довірителя, візує їх, надає допомогу Довірителеві в підготовці й правильному оформленні зазначених документів;

б) бере участь у підготовці й укладенні різного роду договорів, що укладаються Довірителем з іншими підприємствами й громадянами, візує їх, надає допомогу в організації контролю за виконанням цих договорів, стежить за застосуванням передбачених законом і договором санкцій відносно  контрагентів, що не виконують договірні зобов'язання;

в) організує й веде претензійну роботу з матеріалів, підготовленими бухгалтерією, надає методичну допомогу в цій роботі, якщо вона ведеться іншими підрозділами Довірителя;

г) бере участь у розгляді питань про об’єкти, які значаться на балансі, дебіторської й кредиторської заборгованості і приймає разом з іншими підрозділами міри до ліквідації цієї заборгованості;

д) надає допомогу в організації й здійсненні контролю за дотриманням Довірителем установленого чинним законодавством порядку продажу й приймання продукції й товарів по кількості і якості, проводить інструктаж працівників, що відають відправленням і прийманням товарно-матеріальних цінностей, про порядок оформлення цих операцій і актування у випадку недостачі, некомплектності, псування товарів і вантажів, дає висновок про законність списання матеріальних цінностей;

е) представляє у встановленому порядку інтереси Довірителя в суді, а також в інших органах при розгляді правових питань;

ж) узагальнює й аналізує розгляд судових, інших справ і разом з іншими підрозділами Довірителя – за результатами претензій, практикою укладення й виконання договорів, представляє Довірителеві пропозиції про усунення виявлених недоліків;

з) дає консультації, висновки, довідки по правових питаннях, що виникають в діяльності Довірителя, надає необхідну допомогу у своєчасному й законному вирішенні Довірителем пропозицій, заяв і скарг громадян;

{smscoin_key}і) з доручення Довірителя бере участь у засіданні балансової комісії й розробці пропозицій за підсумками фінансово-господарської діяльності;

к) підготовляє з доручення Довірителя матеріали про розкрадання, розтратах, недостачах, випуску недоброякісної і нестандартної продукції й про інші правопорушення для передачі слідчим, судовим органам, а також вживає заходів до відшкодування збитку, заподіяного Довірителеві;

л) організує систематичний облік і зберігання отриманих Довірителем і виданих ним нормативних актів, створює бібліотеку юридичної літератури;

м) інформує Довірителя про нове законодавство, організує разом з іншими підрозділами вивчення керівниками  й фахівцями Довірителя нормативних актів, що відносяться до їхньої діяльності, регулярно проводить особистий прийом працівників Довірителя й консультує їх по правових питаннях.

3. При виконанні зазначених у п.2 обов'язків Юрслужба керується чинним законодавством і даним договором.

4. Для виконання доручень, зазначених у п.2 даного договору Юрслужба призначає _________________ (посада, П.І.П.).

 

ІІІ. Обов'язки Довірителя

5. Довіритель зобов'язується:

а) вчасно забезпечувати Юрслужбу всім необхідним для виконання даних їй доручень, передбачених даним договором, у тому числі документами в необхідній кількості екземплярів, нормативними актами, що регулюють діяльність Довірителя, канцелярськими приналежностями, робочим місцем, транспортними засобами;

б) оплачувати витрати, необхідні для виконання його доручень;

в) оплачувати послуги Юрслужби.

 

ІV. Порядок оплати послуг Юрслужби

6. За роботу, виконану Юрслужбою, Довіритель щомісяця перераховує ____________ гривень.

7. Розрахунки за виконану роботу здійснюються Довірителем не пізніше _________ числа кожного місяця.

 

V. Заключні положення

8. Даний договір укладений на строк до ________________ і набуває чинності  з моменту його підписання. Договір може бути розірваний кожною із сторін достроково, з попередженням іншої сторони за один місяць. Після закінчення терміну дії договору, якщо сторони продовжують виконувати його умови, договір вважається укладеним на невизначений строк, але кожна зі сторін вправі припинити його дію, попередивши про це іншу сторону за один місяць. Даний договір складений у двох екземплярах: по одному для кожної сторони.

9. Юридичні адреси й розрахункові рахунки сторін.

Довірителя:______________________________ (повне найменування, поштовий і телеграфний індекс, адреса).

Розрахунковий рахунок № _________ в ________________________________

 

Юрслужби:_______________________________ (повне найменування, поштовий і телеграфний індекс, адреса).

Розрахунковий рахунок № _________ в ________________________________

 

          Довіритель                               Юрслужба

_______________________ ________________________

              М.П.                                      М.П.

 

Даний договір прийняв до виконання ___________________________ (посада, прізвище, ініціали)

 

"____"_________200__ р.{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart