Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 
Договір на ведення реєстру акціонерів
Середа, 24 лютого 2010 20:44


ДОГОВІР

на ведення реєстру акціонерів 

м. _______________ "___"_________ 200__ р. 

________________________________________ (найменування організації), надалі іменоване Реєстратор, в особі ________________________________(посада, прізвище, ім'я, по батькові), діючого на підставі ______________________ (Статуту, положення), (Ліцензія № ___________) з одного боку, і _________________________(найменування організації), надалі іменуємо Емітент, в особі ________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), діючого на підставі ________________________ (Статуту, положення), з іншого боку, спільно іменовані "Сторони", уклали даний договір про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Емітент доручає, а Реєстратор приймає на себе зобов'язання надати за винагороду комплекс послуг з формування й ведення реєстру акціонерів Емітента, що забезпечує облік і реєстрацію первинного розміщення й вторинного обігу цінних паперів Емітента, відповідно до  вимог даного договору, Статуту Емітента й чинного законодавства України.

1.2. Відомості про конкретні випуски цінних паперів Емітента, що обслуговуються Реєстратором, обсязі й вартості надаваних при цьому послуг викладаються в Повідомленні про випуск ( Додаток № 1 ) і Прейскуранті на роботи й послуги ( Додатка № 2 ), що є невід'ємною частиною даного договору. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Реєстратор зобов'язується:

2.1.1. Здійснювати ведення реєстру акціонерів Емітента в строгій відповідності з нормами чинного законодавства України, що регулюють випуск і обіг цінних паперів.

2.1.2. Реєструвати операції з цінними паперами Емітента й вносити зміни до реєстру акціонерів на підставі:

- документів, що підтверджують здійснення угоди з акціями;

- письмових доручень акціонерів із вказівкою підстав для внесення записів до реєстру;

- інших підстав придбання права власності на акції, і факти обтяження акцій зобов'язаннями у випадках, передбаченими законодавством України.

2.1.3. Не допускати внесення до реєстру записів, що ведуть до перевищення або зменшення балансу кількості цінних паперів, що перебувають у реєстрі Емітента.

2.1.4. Вчасно й у зазначених обсягах робити розсилання необхідної інформації акціонерам Товариства по адресах, зареєстрованим у реєстрі, відповідно до  письмових розпоряджень Емітента на підставі укладення додаткових угод, підписаних обома Сторонами.

2.1.5. Робити розрахунок дивідендів акціонерам на підставі розпоряджень Емітента. Розраховувати суми, що належать кожному акціонерові й розмір виплачуваних податків. Виготовляти платіжні документи, необхідні для перерахування дивідендів.

2.1.6. Зберігати договори (копії договорів) і інші документи, що підтверджують перехід прав власності на цінні папери Емітента протягом трьох років з моменту набрання ними чинності . Після закінчення вищевказаного строку робити знищення документів, що підтверджується Актом про знищення, підписаним Сторонами.

2.1.7. Надавати акціонерам можливість ознайомлення з відкритою інформацією, перелік якої затверджується Генеральним директором Емітента, а також видавати виписки й виготовляти копії із зазначених документів протягом  робочого дня за місцем перебування реєстру.

2.1.8. Вживати заходів обережності з метою забезпечення безпеки зберігання інформації, що міститься в реєстрі Емітента, у тому числі й шляхом створення системи дублювання електронних баз даних.

2.1.9. Забезпечити доступ до реєстру посадових осіб Емітента, перелік яких визначається письмовим розпорядженням Генерального директора Емітента. 

2.2. Реєстратор має право:

2.2.1. Відмовитися додержуватися інструкцій Емітента, якщо такі суперечать чинному законодавству або установчим документам Емітента.

2.2.2. За своїм розсудом відповідно до  діючого законодавства й установчих документів Емітента організовувати систему реєстрації акціонерів Емітента. Кількість пунктів, де здійснюється реєстрація акціонерів Емітента (субреєстратори, агенти), і їхня дислокація встановлюються Реєстратором за узгодженням з Емітентом виходячи зі зручності акціонерів Емітента й можливостей Реєстратора й доводять до відомості Емітента.

2.2.3. Передати право ведення реєстру спеціалізованій фірмі-реєстраторові ____________, договір з якої на право ведення реєстру акціонерів Емітента візується Емітентом. Зазначений договір укладається від імені Реєстратора й містить всі основні положення й повною мірою відповідають даному договору. Подальша передача прав по зазначеному договору не допускається.

2.2.3. При ненаданні Емітентом Реєстраторові документів, зазначених у Списку документів ( Додаток № 3 ) і пред'явленні до останнього з боку акціонерів вимог про ознайомлення з ними, він має право направлення акціонера для вирішення цього питання до адміністрації Емітента. 

2.3. Емітент зобов'язується:

2.3.1. Надати Реєстраторові на весь період дії даного договору виключне право на ведення реєстру акціонерів Емітента.

2.3.2. У строк не пізніше десяти календарних днів з моменту укладання даного договору передати Реєстраторові під звіт за дорученням зі складанням приймально-передатного акту документи, що регламентують діяльність і емісію цінних паперів Емітента у відповідності зі Списком документів, переданих Реєстраторові ( Додаток № 3 ).

2.3.3. Надати Реєстраторові доручення на право ведення реєстру й підпису виписок (сертифікатів) Емітента.

2.3.4. Передавати Реєстраторові відкриту інформацію (а саме протоколи засідань Правління й Загальних зборів акціонерів, дані бухгалтерської звітності за підсумками кожного кварталу, зміни й доповнення до Статуту й інші документи) не пізніше десяти календарних днів з моменту появи зазначених документів.

2.3.5. Вчасно оплачувати послуги Реєстратора в порядку й у розмірах, зазначених у розділі 4 даного договору. 

2.4. Емітент має право:

2.4.1. Вимагати пред'явлення Реєстратором для ознайомлення документів первинного обліку й будь-які інші відомості про стан реєстрів акціонерів Емітента, шляхом надання цієї інформації посадовим особам Емітента, перелік яких визначається письмовим розпорядженням Генерального директора Емітента. 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть майнову відповідальність відповідно до  діючого законодавства України.

3.2. Збитки, нанесені Сторонам внаслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків відповідно до  умов даного договору, підлягають відшкодуванню за рахунок засобів іншої Сторони відповідно до  законодавства України.

3.3. Реєстратор не несе відповідальності перед Емітентом і акціонерами Емітента за збиток, нанесений дією або бездіяльністю Реєстратора, який обґрунтовано покладався на письмові розпорядження Емітента.

3.4. У випадку виникнення спорів по виконанню зобов'язань за цим договором Сторони вживають заходів до їхнього вирішення шляхом

переговорів між ними, а при недосягненні згоди - спори розглядаються в господарському суді, або третейському суді.

3.5. Укладання даного договору кореспондує обов'язки Емітента перед акціонерами по веденню реєстру акціонерів Реєстраторові в рамках, обговорених даним договором. 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Винагорода Реєстратора за комплекс послуг, надаваних при розміщенні й обігу цінних паперів Емітента виплачується Реєстраторові як Емітентом так і акціонерами.

4.2. Сума винагороди Реєстратора визначається обсягом виконаних робіт і зроблених ним послуг із ціни, установленої в затвердженому Сторонами Прейскуранті. Розмір оплати послуг Реєстратора по Прейскуранту "Послуги, оплачувані акціонерами", установлюється Реєстратором з повідомленням Емітента й наданням їхнього обґрунтування.

4.3. Оплата здійснюється:

- шляхом перерахування коштів  Емітентом на рахунок Реєстратора протягом  __________ банківських днів після одержання виставленого останнім рахунку;

- шляхом надходження коштів  у касу (готівкові платежі) або на рахунок (безготівкові платежі) Реєстратора за послуги, зроблені акціонерам.

4.4. За результатами виконаних наприкінці  кварталу робіт і з послуг у рамках виконання даного договору, у тому числі й по тим, за які були виставлені й оплачені рахунки, складаються протягом перших десяти днів кварталу акти про приймання виконаних робіт. Емітент протягом  _______ днів від дня одержання зобов'язаний направити реєстраторові підписані акти про приймання виконаних робіт або мотивовані відмови від приймання робіт.

4.5. Оплата по рахунках, що виставляє Реєстратором здійснюється з урахуванням інфляції, що здійснюється в такий спосіб:

У Прейскуранті ( Додаток № 2 ) зафіксовані ціни робіт і послуг, надаваних Реєстратором, а також вказується курс долара США на УМВБ у момент підписання даного договору. При наданні послуг Емітенту останній оплачує їхню вартість на підставі рахунку, що виставляється Реєстратором. Сума, що

значиться до сплати у виставленому рахунку, розраховується виходячи із ціни затребуваної послуги (проведеної роботи), наведеної в Прейскуранті, і перерахованої на різницю курсу долара, що значиться в Прейскуранті, і курсу долара на УМВБ (або інший валютної біржі - правонступнику УМВБ, що діє замість УМВБ у відповідний період часу). Дата визначення нового курсу долара погоджується Реєстратором і Емітентом. Ця дата не може передувати даті офіційного звернення Емітента за послугу й бути пізніше дати надання даної послуги. Однак, вартість виконаних робіт і зроблених послуг у виставляємих Реєстратором Емітенту рахунках не може бути нижче, ніж це визначено Прейскурантом у гривнях.

4.6. Податок на додану вартість (__________________ - ПДВ) не включається в суму виплат, зазначених у Прейскуранті Реєстратора, і оплачується Емітентом окремо в рамках зроблених Емітенту послуг. При зміні розмірів цих податків, а також уведенні нових обов'язкових платежів їхня оплата здійснюється у відповідних розмірах.

4.7. За порушення строків оплати послуг, виконуваних за даним договором, відповідальна за порушення Сторона сплачує потерпілій Стороні неустойку в розмірі ____ (__________) % від належної до оплати суми за кожний день прострочення.

4.8. Роботи, не зазначені в даному договорі й прийняті до виконання Реєстратором оплачуються Емітентом відповідно до  додаткових угод Сторін до даного договору. 

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці, не передавати третім особам і не використати в особистих цілях конфіденційну інформацію, що їм стала відома в процесі виконання даного договору. Інформація вважається конфіденційною в тому випадку, якщо при наданні цієї інформації іншій Стороні було зазначено на її конфіденційність або її конфіденційність встановлена законом.

5.2. У випадку, якщо акціонер, або інша особа зажадає в Реєстратора надання інформації з реєстру, зазначеної в "Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю", і ця особа не включена в "Список посадових осіб Емітента, яким дозволено надавати для ознайомлення всі документи, що ставляться до ведення реєстрів акціонерів Емітента", Реєстратор надає необхідну інформацію тільки за письмовим наказом Генерального директора Емітента або на вмотивовану вимогу правоохоронних органів чи на ухвалу суду. 

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання сталося в наслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладання даного договору, або в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачати або запобігти.

6.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили строк виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором відсувається відповідно до часу, протягом  якого діють такі обставини і їхні наслідки.

6.3. Сторони зобов'язуються негайно сповіщати один одного про настання або про погрозу настання форс-мажорних обставин.

6.4. Сторони зобов'язуються після події форс-мажорних обставин прийняти всі міри для ліквідації наслідків і зменшення заподіяного збитку. 

7. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Сторони вправі в односторонньому порядку розірвати даний договір, направивши письмове повідомлення, що набуває чинності  через два місяці від дня його одержання.

7.2. Всі операції в системі реєстрації акціонерів Емітента припиняються з моменту розірвання даного договору. При цьому відповідальність за інформування акціонерів про нового реєстроутримувача і його місце розташування покладається на Емітента.

7.3. Протягом  одного місяця після повідомлення Реєстратор направляє Емітенту оригінал реєстру на дату, погоджену Сторонами, архівні матеріали за останні три роки, що додаються до системи реєстрації акціонерів Емітента, базу даних акціонерів Емітента у форматі ____ із вказівкою її структури. Зазначені матеріали передаються Сторонами зі складанням приймально-передатного акту.

7.4. У випадку розірвання даного договору й при намірах Емітента здійснювати ведення реєстру на програмному забезпеченні Реєстратора, Емітент може придбати програмне забезпечення в останнього по діючій на дату придбання ціні.

7.5. У випадку розірвання даного договору Реєстратор має право на компенсацію всіх його витрат і витрат за даним договором. 

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Право внесення пропозицій про зміну умов даного договору належить як Емітенту, так і Реєстраторові. Зміни вносяться тільки по взаємній згоді сторін, оформленій у письмовій формі.

8.2. Права й обов'язки за даним договором не можуть бути передані третім особам, якщо інше не встановлено даним договором або додатковими угодами до нього.

8.3. Даний договір вступає в дію з моменту його підписання і діє до моменту настання умов, обговорених у розділі 7.

8.4. Даний договір складений у двох екземплярах, кожний з яких має однакову юридичну силу. 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

РЕЄСТРАТОР: ___________________________________

Поштова адреса:________________________________

Юридична адреса:_______________________________

Банківські реквізити:_____________________________

______________________________________________

Телефон: ________________

Телефакс:________________

 

ЕМІТЕНТ: _____________________________________

Поштова адреса:_______________________________

Юридична адреса:______________________________

Банківські реквізити:____________________________

_____________________________________________

Телефон: _____________________________________

Телефакс: _____________________________________ 

ПІДПИСИ СТОРІН: 

За РЕЄСТРАТОРА                             За ЕМІТЕНТА 

__________________               __________________ 

М.П.                                                       М.П.