ДОГОВІР

оренди будівлі

 

м. _______________ "___"___________ 20__ р.

 

___________________________,(найменування підприємства, що передає будинок) іменоване надалі  "Орендодавець", в особі ____________________________________, (посада, П.І.П.) діючого на підставі _____________________,(статуту, положення) з одного боку,

і ______________________________, (найменування підприємства, що орендує будинок) іменоване надалі  "Орендар", в особі ________________,

(посада, П.І.П.) діючого на підставі _____________________, (статуту, положення) з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За даним договором Орендодавець зобов'язується передати Орендареві в тимчасове володіння й користування __________________. (вказати місцезнаходження й  ознаки, що індивідуалізують будівлю), іменоване надалі  "Будинок", за плату, з метою: _________________.

1.2. Термін дії даного договору ________________________.

1.3. Розмір орендної плати становить: _________________________

1.4. Орендна плата вноситься в наступний термін і в наступному

порядку: __________________________________________________ і не може переглядатися Сторонами частіше, ніж раз на рік.

1.5. Одночасно з передачею Орендареві прав володіння й користування будинком за даним договором, йому передаються права на ту частину земельної ділянки, на якій розташований будинок і необхідна для його використання.

1.6. Також Орендареві надається право оренди на прилягаючої до будинку земельної ділянки, що належить Орендодавцеві на праві власності _______________________ (розмір і інші характеристики переданої земельної ділянки).

1.7. Орендна плата, установлена в підпункті 1.3. даного договору, містить у собі плату за користування будинком, плату за користування земельною ділянкою, на якому він розташований, а також плату за прилягаючу до будинку земельну ділянку, зазначену в п. 1.6.

2. Зобов'язання Сторін за даним договором

{smscoin_key}2.1. Орендодавець зобов'язується:

а) передати Орендареві будинок не пізніше "____"___________20__р. Зазначене зобов'язання буде вважатися виконаним після надання Орендареві будинку у володіння й користування і підписання Сторонами акту про його передачу;

б) передати Орендареві права на прилягаючу до будинку земельну ділянку, що належить Орендодавцеві на праві власності, розмір якої встановлений у підпункті 1.5. даного договору;

в) робити за свій рахунок капітальний ремонт будинку.

2.2. Орендар зобов'язується:

а) вчасно вносити орендну плату;

б) користуватися будинком відповідно до його призначення;

в) підтримувати будинок у справному стані;

г) робити за свій рахунок поточний ремонт будинку й нести втрати на його утримання;

д) повернути Орендодавцеві при припиненні даного договору будинок у тому стані, у якому воно було отримано, з урахуванням нормального зносу.

3. Поліпшення, віддільні й невіддільні від будинку, відповідальність Сторін

3.1. Зроблені Орендарем віддільні поліпшення будинки є його власністю.

3.2. У випадку, коли Орендар зробив за рахунок власних коштів і за згодою Орендодавця поліпшення будинку, не віддільні від нього без шкоди, Орендар має право після припинення даного договору на відшкодування вартості таких поліпшень.

3.3. За невиконання або неналежне виконання даного договору Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим цивільним законодавством України.

4. Заключні положення

4.1. Орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, після закінчення строку даного договору (підпункт 1.2.) має за інших рівних умов переважне перед іншими особами право на укладання договору на новий строк. При цьому Орендар зобов'язаний у письмовій формі повідомити Орендодавця про бажання укласти такий договір у наступний строк: __________________________________________

4.2. Даний договір складений в ______ екземплярах і вважається укладеним з _______________________________________.

4.3. Адреси й банківські реквізити Сторін:

 Орендодавець: ______________________________________

__________________________________________________

 Орендар: _________________________________________ 

__________________________________________________

 Підписи сторін:

 Орендодавець                                 Орендар

 ______________________ ______________________

 М.П.                                                     М.П.{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart