ДОГОВІР

ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, ЯКЕ ПЕРЕБУВАЄ У ВЛАСНОСТІ ОРЕНДОДАВЦЯ

м.__________________ "___"_________ 20__ р.


_________________________________________________(найменування підприємства, організації), іменуємо_____ надалі "Орендодавець", в особі_____________________(посада, прізвище, ім'я, по батькові), який діє на підставі _______________________________________,

з одного боку, і __________________________________________________ (найменування, підприємства, організації), іменуємо_____ надалі "Орендар", в особі _____________________,(посада, прізвище, ім'я, по батькові), який діє на підставі______________________________,

з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в оренду нежитлове приміщення за адресою: _____________________________ загальною площею ______________ кв. м, у стані, що дозволяє його нормальну експлуатацію.

1.2. Приміщення буде використатися під: _________________ (вказати призначення).

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендодавець зобов'язується:

2.1.1. Проводити капітальний ремонт за свій рахунок.

2.1.2. У випадку аварії, що відбулася не з вини Орендаря, негайно приймати всі необхідні заходи щодо усунення її наслідків.

2.2. Орендар зобов'язується:

2.2.1. Використати приміщення винятково по його прямому призначенню відповідно до даного договору.

2.2.2. Утримувати приміщення в повній справності й зразковому санітарному стані відповідно до вимог СЭС, забезпечувати пожежну й електричну безпеку.

2.2.3. Вчасно за рахунок власних коштів робити поточний і косметичний ремонт.

{smscoin_key}2.2.4. При виявленні ознак аварійного стану сантехнічного, електротехнічного й іншого встаткування негайно сповіщати про це Орендодавцеві.

2.2.5. Не проводити реконструкції приміщення, переустаткування сантехніки й інших капітальних ремонтних робіт без згоди Орендодавця. Невіддільні поліпшення орендованих приміщень робити тільки з письмового дозволу Орендодавця.

2.2.6. Якщо орендоване приміщення в результаті дій Орендаря або неприйняття ним необхідних і своєчасних мір прийде в аварійний стан, то Орендар відновлює його самотужки , за рахунок своїх засобів, або відшкодовує збиток, нанесений Орендодавцеві, у встановленому законом порядку.

2.3. Орендовані приміщення можуть здаватися в суборенду Орендарем тільки з письмової згоди Орендодавця.

3. РОЗРАХУНКИ

3.1. Орендар вчасно робить орендні платежі відповідно до прикладеного розрахунку в загальній сумі ___________ грн. в рік (у квартал, за місяць) без обліку (з обліком) податку на додану вартість.

3.2. Орендна плата може бути переглянута достроково на вимогу однієї зі сторін у випадках зміни цін, які складаються на ринку, а також інших факторів, що роблять вплив на оцінену вартість у складі, характеристиці й вартості переданих приміщень. Сторона, що виступила ініціатором перегляду орендної плати повинна попередити про це іншу сторону не пізніше, ніж за ____________ місяців.

3.3. Оплата здійснюється щомісяця (щокварталу) шляхом перерахування суми, встановленої договором, з розрахункового рахунку Орендаря на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше 10 числа кожного місяця (п'ятого числа першого місяця кожного кварталу), починаючи з першого місяця (кварталу) оренди.

3.4. За кожний день прострочення перерахування орендної плати нараховується пеня в розмірі ___ % від суми заборгованості, але не більше ___ % від загальної суми орендної плати.

3.5. У випадку залишення Орендарем приміщень до закінчення терміну оренди або у зв'язку із закінченням строку договору, він зобов'язаний сплатити Орендодавцеві суму вартості не зробленого ним, який являється його обов’язком косметичного або поточного ремонту приміщень.

3.6. Вартість невіддільних покращень, зроблених Орендарем без дозволу Орендодавця, відшкодуванню не підлягає.

 4. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМІНИ Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Строк оренди встановлюється з "___"__________ по "___"________ 20___ р.

4.1.1. Після закінчення строку договору й виконанні всіх його умов Орендар має переважне право на поновлення договору.

4.1.2. За місяць до закінчення терміну оренди Орендар повинен повідомити Орендодавця про намір продовжити строк договору.

4.1.3. Письмово повідомити Орендодавцеві, не пізніше чим за два тижні, про майбутнє звільнення приміщень як у зв'язку із закінченням строку договору, так і при достроковому звільненні, і здати приміщення по акту в справному стані, з урахуванням нормального зносу.

4.2. Зміна умов договору, його розірвання й припинення допускаються за згодою сторін. Внесені доповнення й зміни розглядаються сторонами в місячний строк і оформляються додатковою угодою.

4.3. Договір оренди підлягає достроковому розірванню на вимогу Орендодавця, а Орендар виселенню:

4.3.1. При використанні приміщення в цілому або його частини не відповідно до договору оренди;

4.3.2. Якщо Орендар навмисне або по необережності погіршує стан приміщення;

4.3.3. Якщо Орендар не вніс орендну плату протягом трьох місяців;

4.3.4. Якщо Орендар не робить ремонтів, передбачених договором оренди.

4.4. Договір оренди може бути розірваним на вимогу Орендаря:

4.4.1. Якщо Орендодавець не робить капітального ремонту приміщення.

4.4.2. Якщо приміщення в силу обставини, за які Орендар не відповідає, виявиться в стані, непридатному для використання.

4.5. Договір може бути розірваним у силу форс-мажорних (непереборних) обставин.

4.6. Одностороннє розірвання договору не допускається.

4.7. Суперечки, що випливають із даного договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів.

4.8. При недосягненні згоди, невиконанні або неналежному виконанні умов даного договору однією із сторін договір може бути розірваним у встановленому законом, судовому, порядку.

5. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

5.1. Даний Договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної сторони.

5.2. До Договору додаються: _____________________________

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Орендодавець: _______________________

Орендар: ____________________________


Підписи сторін:

Орендодавець                             Орендар

 

___________________ ___________________________


М.П.                                               М.П.{/smscoin_key}

 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart